Khybiny, March 1982

Ski expedition to Khybiny. Crew: Alexey Romanenkov, Olga Vinnikova, Alla Okazina, Ekaterina Ilyushina, ???, me.

~crosser / photo /